Kurikulum

V BASIS věříme, že láska k učení dovede dítě k budoucím akademickým i životním úspěchům. Naše osnovy jsou navrženy tak, aby využívaly zvídavost, energii i schopnosti dětí a posunuly tyto pozitivní vlastnosti na další úroveň. Studenti BASIS se ke komplexním konceptům propracovávají ve spirále, která začíná seznámením s pojmy a problémy a končí hlubším poznáním jejich principů a souvislostí. Jsme přesvědčeni, že vzdělávání musí být odborně vedeno přemýšlivými, kreativními a vášnivými učiteli. Naši pedagogové vytvářejí takové učební prostředí, ve kterém je školní docházka radostnou a obohacující zkušeností v přátelském kolektivu. Zároveň záměrně podporujeme osobnost, představivost a zvídavost jednotlivých studentů. Od předškolního až po absolventský ročník se náš akademický program skládá z šesti částí: předškolní výuka, první stupeň, překlenovací období, druhý stupeň, střední škola a maturitní ročník.

čtěte více

PŘEDŠKOLNÍ VÝUKA
Školka–Grade 0 (věk: 2–6)

OBJEVOVÁNÍ A ZÁKLADY VZDĚLÁNÍ: Výuka předškolních dětí i mladších žáků školky probíhá paralelně. Pro efektivní výuku v tomto věku záleží hlavně na tom, aby se každý student posunoval dopředu v souladu se svým mentálním a fyzickým stupněm rozvoje. Naši pedagogové pomáhají dětem promyšleným a důmyslným způsobem pracovat s připravenými materiály, povzbuzují je a podporují jejich fantazii i kreativitu. Tak podněcují jejich touhu ptát se a učit se o okolním světě. Roky v předškolním vzdělávání považujeme za základní pilíř pro další úspěchy ve škole. Tento úspěch není založen jen na základních znalostech, ale také na získání vzdělávacích návyků a pochopení, že učení je nejhodnotnějším úsilím. (více o naší školce)


PRVNÍ STUPEŇ
Grades 1–3 (věk: 6–9)

UČÍME SE UČIT SE: Od Grade 1 studenti nezůstávají v jedné třídě celý den, ale pohybují se po areálu školy. Na jednotlivé předměty docházejí do specializovaných učeben (jazyky, matematika, věda, umění apod.), kde se jim věnuje odborník na daný předmět, tzv. učitel expert (Subject Expert Teacher). Kromě učitele experta je ke každé skupině dětí přidělen i pedagogický odborník, tzv. učitel metodik (Lead Teacher), který s učitelem expertem spolupracuje. Učitel metodik doprovází děti z učebny do učebny a tráví se svou skupinou dětí prakticky celý školní den. Poskytuje odborný dohled nad výukou a sleduje vývoj a úspěchy dětí, komunikuje s rodiči a pomáhá všem studentům. Učitel expert je odborníkem na výuku svého předmětu. Spolupráce mezi oběma učiteli umožňuje relativně rychlý přechod od výuky základních dovedností a znalostí k samostatnému myšlení a aktivnímu učení.


PŘEKLENOVACÍ OBDOBÍ
Grades 4–5 (věk: 9–11)

PŘECHOD OD KONKRÉTNÍHO K ABSTRAKTNÍMU MYŠLENÍ: V Grade 4 a Grade 5 jsou studenti výhradně v rukou učitelů expertů (předmětových specialistů). Studenti navazují na dovednosti a znalosti získané v prvních letech výuky a získávají větší nezávislost, ale i větší odpovědnost za vlastní vzdělávání. Překlenovací ročníky připravují studenty na přechod od základů k pokročilému programu, který si klade za cíl důkladné zvládnutí probírané látky. Výuka se zaměřuje zejména na zapojení abstraktního myšlení v konkrétních předmětech. Od studentů nově očekáváme nejen porozumění, ale i interpretaci. Chceme, aby nejen sbírali data, ale uměli je také analyzovat. Vedeme je k tomu, aby zvládli výpočet a zároveň ovládli také matematické myšlení. Mezi předměty v překlenovacích ročnících patří i Latina, Klasická filologie a Zeměpis.


DRUHÝ STUPEŇ

Grades 6–8 (věk: 11–14)

ZNALOSTI JAKO NÁSTROJ: Na druhém stupni studenti absolvují na konci školního roku náročné písemné testy (Comprehensive Exams) ve všech klíčových předmětech. Cílem je vybudovat ve studentech zodpovědnost za dlouhodobé uchování látky probrané během roku i získání schopnosti připravit se na náročnější test bez zbytečných psychických a citových výkyvů. Naši studenti už chápou znalosti jako nástroj. Unikátní spirální kurikulum jim umožňuje zvládnout obtížná témata v předmětech pomocí kontinuálního rozšiřování znalostí z minulých ročníků. Jejich schopnost matematického myšlení se dál zlepšuje. Učí se, že shromažďování dovedností a reálií je krokem ke kreativnějšímu myšlení, které je vyžadované na vysokých školách, a které budou potřebovat i při výuce na střední škole.


STŘEDNÍ ŠKOLA

Grades 9–12 (věk: 14–18)

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: Učební osnovy pro střední školu navazují na zkušenosti studentů získané v předchozí výuce zaměřené na úspěšné absolvování testů Advanced Placement (AP). Studenti pokračují v prohlubování schopnosti kreativního a samostatného myšlení. Zaměřují se na vědecký výzkum potřebný pro pokročilé AP testy a také na vlastní výzkumné projekty. Poslední ročník, Grade 12, se zaměřuje na přípravu na vysoké školy. Studenti absolvují semináře, tzv. Capstone Courses, které studentům představují pokročilá témata navazující na jejich předchozí studium a již osvojené znalosti. Studenti mají za úkol samostatně vypracovat závěrečnou práci (tzv. Senior Project), který dokládá, že jsou připraveni na vysokoškolské studium.


MATURITNÍ ROČNÍK

Grade 13 (věk: 18–19)

Osnovy škol BASIS končí v Grade 12. Studentům, kteří mají zájem pokračovat na českých vysokých školách nebo z jiného důvodu chtějí absolvovat českou maturitní zkoušku, však zbývá ještě jeden školní rok, pokud chtějí vstoupit na českou vysokou školu se svými vrstevníky. Nabízíme jim proto navazující maturitní ročník, tzv. Grade 13. Studenti se v tomto roce věnují konkrétním předmětům, ze kterých budou maturovat, včetně českého jazyka, české i světové literatury, matematiky, cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština). Příprava se zaměřuje na psanou i ústní část zkoušky. Maturitní zkouška z povinných předmětů je standardizovaná a stanovená organizací CERMAT.