Kurikulum

V BASIS věříme, že láska k učení dovede dítě k budoucím akademickým i životním úspěchům. Naše osnovy jsou navrženy tak, aby využívaly zvídavost, energii i schopnosti dětí a posunuly tyto pozitivní vlastnosti na další úroveň. Studenti BASIS se ke komplexním konceptům propracovávají ve spirále, která začíná seznámením s pojmy a problémy a končí hlubším poznáním jejich principů a souvislostí. Jsme přesvědčeni, že vzdělávání musí být odborně vedeno přemýšlivými, kreativními a vášnivými učiteli. Naši pedagogové vytvářejí takové učební prostředí, ve kterém je školní docházka radostnou a obohacující zkušeností v přátelském kolektivu. Zároveň záměrně podporujeme osobnost, představivost a zvídavost jednotlivých studentů. Od předškolního až po absolventský ročník se náš akademický program skládá z šesti částí: předškolní výuka, první stupeň, překlenovací období, druhý stupeň, střední škola a maturitní ročník.

čtěte více

PŘEDŠKOLNÍ VÝUKA
Školka–Grade 0 (věk: 2–6)

OBJEVOVÁNÍ A ZÁKLADY VZDĚLÁNÍ: Výuka předškolních dětí i mladších žáků školky probíhá paralelně. Pro efektivní výuku v tomto věku záleží hlavně na tom, aby se každý student posunoval dopředu v souladu se svým mentálním a fyzickým stupněm rozvoje. Naši pedagogové pomáhají dětem promyšleným a důmyslným způsobem pracovat s připravenými materiály, povzbuzují je a podporují jejich fantazii i kreativitu. Tak podněcují jejich touhu ptát se a učit se o okolním světě. Roky v předškolním vzdělávání považujeme za základní pilíř pro další úspěchy ve škole. Tento úspěch není založen jen na základních znalostech, ale také na získání vzdělávacích návyků a pochopení, že učení je nejhodnotnějším úsilím. (více o naší školce)


PRVNÍ STUPEŇ
Grades 1–3 (věk: 6–9)

UČÍME SE UČIT SE: Od Grade 1 studenti nezůstávají v jedné třídě celý den, ale pohybují se po areálu školy. Na jednotlivé předměty docházejí do specializovaných učeben (jazyky, matematika, věda, umění apod.), kde se jim věnuje odborník na daný předmět, tzv. učitel expert (Subject Expert Teacher). Kromě učitele experta je ke každé skupině dětí přidělen i pedagogický odborník, tzv. učitel metodik (Lead Teacher), který s učitelem expertem spolupracuje. Učitel metodik doprovází děti z učebny do učebny a tráví se svou skupinou dětí prakticky celý školní den. Poskytuje odborný dohled nad výukou a sleduje vývoj a úspěchy dětí, komunikuje s rodiči a pomáhá všem studentům. Učitel expert je odborníkem na výuku svého předmětu. Spolupráce mezi oběma učiteli umožňuje relativně rychlý přechod od výuky základních dovedností a znalostí k samostatnému myšlení a aktivnímu učení.


PŘEKLENOVACÍ OBDOBÍ
Grades 4–5 (věk: 9–11)

PŘECHOD OD KONKRÉTNÍHO K ABSTRAKTNÍMU MYŠLENÍ: V Grade 4 a Grade 5 jsou studenti výhradně v rukou učitelů expertů (předmětových specialistů). Studenti navazují na dovednosti a znalosti získané v prvních letech výuky a získávají větší nezávislost, ale i větší odpovědnost za vlastní vzdělávání. Překlenovací ročníky připravují studenty na přechod od základů k pokročilému programu, který si klade za cíl důkladné zvládnutí probírané látky. Výuka se zaměřuje zejména na zapojení abstraktního myšlení v konkrétních předmětech. Od studentů nově očekáváme nejen porozumění, ale i interpretaci. Chceme, aby nejen sbírali data, ale uměli je také analyzovat. Vedeme je k tomu, aby zvládli výpočet a zároveň ovládli také matematické myšlení. Mezi předměty v překlenovacích ročnících patří i Latina, Klasická filologie a Zeměpis.


DRUHÝ STUPEŇ

Grades 6–8 (věk: 11–14)

ZNALOSTI JAKO NÁSTROJ: Na druhém stupni studenti absolvují na konci školního roku náročné písemné testy (Comprehensive Exams) ve všech klíčových předmětech. Cílem je vybudovat ve studentech zodpovědnost za dlouhodobé uchování látky probrané během roku i získání schopnosti připravit se na náročnější test bez zbytečných psychických a citových výkyvů. Naši studenti už chápou znalosti jako nástroj. Unikátní spirální kurikulum jim umožňuje zvládnout obtížná témata v předmětech pomocí kontinuálního rozšiřování znalostí z minulých ročníků. Jejich schopnost matematického myšlení se dál zlepšuje. Učí se, že shromažďování dovedností a reálií je krokem ke kreativnějšímu myšlení, které je vyžadované na vysokých školách, a které budou potřebovat i při výuce na střední škole.


STŘEDNÍ ŠKOLA

Grades 9–13 (věk: 14–18)

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: Osnovy střední školy navazují na zkušenosti, které studenti získali během předchozího studia. Studenti nadále prohlubují své analytické schopnosti a schopnosti kreativního a samostatného myšlení. Zaměřují se také na samostudium a práci na vlastních projektech. To vše je nezbytné k úspěšnému dokončení studia a složení BASIS závěrečných zkoušek a mezinárodních zkoušek.

Aby studenti získali BASIS diplom, musí splnit určitá kritéria pro ukončení studia. Patří mezi ně složení minimálně šesti zkoušek Advanced Placement (AP) a úspěšné složení zkoušky Cambridge English C1 Advanced. 

Tyto zkoušky a certifikáty jsou celosvětově uznávané a hrají klíčovou roli při přijímání na univerzity po celém světě. Studenti by měli tyto zkoušky splnit do konce 12. ročníku. Kromě toho mají studenti možnost složit i státem uznávanou závěrečnou zkoušku – maturitu, která je povinná pro přijetí na vysoké školy v České republice.

Třináctý ročník na BASIS Praha je považován za přípravný ročník pro studium na vysoké škole. Pro ty, kteří usilují o získání BASIS diplomu s vyznamenáním, je také nutné absolvovat tento 13. ročník a věnovat se vlastnímu výzkumnému projektu („Senior Project“). Tento projekt studenti realizují pod vedením školního poradce a externího odborníka ve zvoleném oboru. Aby se studenti na Senior Project náležitě připravili, zapojují se do „Capstone Courses“, které jdou nad rámec středoškolských studijních požadavků a mohou se v nich zaměřit na konkrétní obor, kterému se chtějí věnovat. Studenti také absolvují studijní stáž, kde dokončí a představí svůj projekt.