Často kladené otázky 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Může se zapsat dítě bez jakékoliv znalosti angličtiny?

Ano. Přestože celý program v BASIS Praha probíhá v angličtině, děti nemusí mít znalost anglického jazyka, aby mohly být přijaty do 0. a 1. třídy.

Do jakých ročníků nyní přijímáte děti?

Ve školním roce 2024-2025 můžeme přijmout děti ve věku 5-10 let (třídy 0-4).

Jaké je školné?

Ceník naleznete ZDE.

 

BILINGVNÍ VÝUKA A ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY OD 5 LET

Proč v BASIS začíná škola 0. třídou? Nejsou na to děti příliš malé?

Existuje řada školských systémů, které začínají s "klasickým školním vzděláváním" dříve, než je standardní v českých státních školách.  V anglicky mluvících zemích je to velmi běžné. Děti by měly rozvíjet svůj potenciál. Pokud dítě zůstane v prostředí, které na něj neklade přiměřené nároky (např. pokračování v předškolním režimu), může se nudit nebo se u něj dokonce projeví problémy v chování, které dříve nemělo.

Není škola pro děti ve věku 5 let příliš náročná?

Program G0 (pro děti ve věku 5–6 let) je navržen tak, aby pomohl dětem adaptovat se na školní prostředí. Důležité je především naučit děti soustředit se delší (ale přiměřenou) dobu na jednu věc, vnímat pokyny učitele a řídit se jimi, procvičovat komunikaci s učitelem a ostatními dětmi. V G0 si tyto zásady děti osvojují postupně a jsou také kombinovány s volnější formou výuky.

Pokud probíhá veškerá výuka v angličtině, nebudou mít děti problém se svým mateřským jazykem? Nebude se jim jazyk plést?

Bilingvní děti jazyky někdy směšují, půjčují si slova. To může znít znepokojivě. Přitom výsledky četných výzkumů i praktické zkušenosti dokazují, že míchání jazyků je u bilingvních dětí normální fází vývoje řeči, od níž později přejdou k úplnému osvojení a správnému používání obou jazyků.

 

STUDIUM A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

Jak jsou studenti hodnoceni?

Školní rok je rozdělen na 5 klasifikačních období. V každém klasifikačním období máme příležitost zhodnotit pokroky a schopnosti studentů.  Studenty hodnotíme slovně, ale i pomocí klasifikačních stupnic.  Pro matematiku, přírodní vědy a humanitní předměty využíváme klasifikační stupnici A-F:  stupnice představuje procenta (A ≥ 90% B ≥ 80% C ≥ 70% D ≥ 60% F < 60%), které student od učitele za zvládnutí učiva získal. Ostatní předměty hodnotíme podle stupnice SPNU.  Tu představují následující body: S (Superior) -  student v hodinách vyniká, P (Pass) – student uspokojivě splnil očekávání. N  (Needs Improvement)  - student ne vždy splňuje očekávání, U (Unsatisfactory) - student nesplňuje očekávání.

Jak je vyučována čeština?

Čeština je v naší škole vyučována v plném rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro Českou republiku. Děti se tak naučí vše, co by se naučily v české základní škole. České děti a cizinci s trvalým pobytem jsou pravidelně přezkušovány ve svých kmenových školách. Cizinci bez této povinnosti se učí češtinu jako cizí jazyk. Díky paralelní výuce AJ a ČJ je gramatika v prvních ročnících intenzivnější než na českých školách, studenti díky tomu vnímají, co je odlišné a co je stejné u obou jazyků – celková časová dotace výuky jazyků tím pádem převyšuje nároky českých škol.

Jak vypadá výuka anglického programu v BASIS Prague?

Angličtinu, anglické reálie a humanitní předměty vyučujeme v BASIS Prague dle program Cambridge English Assessment. Tento program nabízí našim studentům ty nejlepší možnosti akademického růstu a globální konkurence schopnosti. Absolvování Cambridge English Assessment programu nahradí studentům nejen maturitní zkoušku z anglického jazyka, ale poskytne jim také výhodu při přijímacím řízení na vysoké školy. 

Dostávají děti domácí úkoly?

Co se týká domácí přípravy, tak obecně naše strategie je nespoléhat na podporu rodičů a minimalizovat nutnost domácí přípravy. Příliš mnoho domácí přípravy vytváří nerovné podmínky pro děti, protože každý rodič má jinou kvalifikaci a jiné časové možnosti, a může tedy poskytnout více či méně podpory. Náš školní den je delší než v tradiční české škole, předpokládáme tak, že děti se naučí vše, co potřebují ve škole. Součástí programu je i dostatečný prostor pro procvičení a zažití vyučované látky. Přibližně do druhé třídy nepočítáme se zadáváním domácích úkolů (pouze zvažujeme dobrovolné úkoly pro děti, které mají rády výzvy). Od třetí třídy pak začíná určité množství domácích úkolů, ale studenti zároveň mají vyhrazený čas ve škole, kde pracují na domácích úkolech s podporou učitele. Toto je běžná praxe v BASIS školách v USA. V praxi to znamená, že domácí příprava je spíše nižší.

Jaké kroužky škola nabízí?

V BASIS školách je praxe taková, že se kroužky koncipují podle zájmu dětí. V průběhu léta obesíláme rodiče a děti dotazníkem, po jehož vyhodnocení navrhujeme několik druhů kroužků pro odpolední či ranní družinu. V současné době škola spolu s profesionálními partnery zajišťuje footbal club, tennis club, dance club, book club a art club.

 

UČITELÉ A ORGANIZACE VÝUKY

Proč jsou některé hodiny tak dlouhé?

Délka hodiny je přizpůsobena obsahu výuky, některé hodiny jsou kratší a některé naopak delší. Je to z důvodu, že např. v matematice nebo science chceme kromě teorie stihnout i konkrétní výklad implementovat do praxe (formou edukativní hry, pokusu, projektu apod.)

Kolik dětí je ve třídě?

V každé třídě je optimálně 16 dětí. Maximální počet je 18 studentů ve třídě.

Proč jsou ve třídě dva učitelé?

Ve třídě jsou 2 učitelé pro klíčové předměty (expert, odborník v daném předmětu a metodik, pedagogický odborník).

Expert, odborník v daném předmětu se specializuje na jeden z oborů (matematika a přírodní vědy, anglické humanitní vědy, české humanitní vědy atd).  A úkolem metodika, pedagogického odborníka je pak zajistit, aby studenti látce rozuměli a aby každý student pracoval podle svých nejlepších schopností. Metodik se zaměřuje na pedagogiku, je s dětmi celý den a doprovází je při přesunech ze třídy do třídy.

 

ORGANIZAČNÍ OTÁZKY

Je možné dodržovat ve stravování speciální dietu?

Obědy zajišťuje externí cateringová společnost Fresh and Tasty. Na výběr je 5 hlavních jídel, mezi nimiž je masové menu, vegetariánské menu, menu bez lepku, laktózy a vajec, salát a sendvič. Kvůli bezpečnosti jsou vždy u každého jídla uvedeny alergeny. Pokud naše nabízené možnosti nevyhovují specifickým dietním požadavkům, doporučujeme, aby si dítě přineslo vlastní oběd, který jim plně vyhovuje. Stravné (oběd + 2 svačiny) se hradí k ceně školného zpětně podle skutečné docházky. Samozřejmě chápeme, že plány se mohou změnit, a proto nabízíme možnost odhlášení nebo úpravy výběru oběda až do 10 hodin dopoledne předchozího dne.

Provozujete školní autobus? 

Školní autobus provozujeme mezi budovou školky BASIS Beginners Prague v Praze 6 - Břevnově a budovou školy BASIS International School Prague v Praze 4 - Podolí. V současné době je jedna nástupní a jedna výstupní stanice. Spoj funguje ráno a odpoledne. Další podrobnosti se mohou odvíjet od případného zájmu rodičů.  

Je ve škole vrátnice? Jak je zajištěno bezpečí dětí?

Přístup do školy je zabezpečen sofistikovaným čipovým systémem. Vyzvedávání dětí je předem domluvené a děti jsou vydány pouze osobám, uvedeným v přihlášce. U vstupních dveří je umístěna recepce školy.

 

ČESKÉ ZÁKONY A REGISTRACE

Je BASIS škola zapsaná v rejstříku MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)?

Škola BASIS je provozována na základě povolení MŠMT umožňující plnění školní docházky v zahraniční škole na území České republiky podle zahraničního vzdělávacího plánu. Povolení MŠMT zároveň garantuje, že vzdělávací program školy (kurikulum) je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem ČR.

Musí být dítě zapsané v jiné státní škole? 

Děti s českým občanstvím nebo cizinci s trvalým pobytem v ČR musí být zapsány do kmenové (spádové) školy, která je, minimálně 1x za 2 roky přezkouší z povinných předmětů (tzn. Český jazyk, Člověk a jeho svět – na prvním stupni ZŠ a ČJ, Dějepis a Zeměpis ČR - na druhém stupni). Všechny tyto předměty jsou vyučovány v rámci osnov BASIS International School Prague. Děti cizinců s dlouhodobým pobytem nemají tuto povinnost zákonem uloženou, nemusí tedy být zapsány v jiné kmenové škole (z důvodů povinného přezkoušení). V současné době intenzině usilujeme o zřízení vlastní spádové školy BASIS Prague, čímž by odpadla nutnost zápisu dětí do jiných škol.

 

INFORMACE O ZÁPISU 

Školní rok 20242025: otevíráme Grades 0–4
Zápis: kdykoliv

POŽADOVANÝ VĚK 

Grade 0: 5-6 let
Grade 1: 6-7 let

Grade 2: 7-8 let
Grade 3: 8-9 let

  Grade 4: 9-10 let

 

KE STAŽENÍ
 Přihlašovací formuláře

Mám zájem formulář 
Ceník: Školné & Poplatky