Cíle programu 

Naším hlavním cílem je vzdělávat studenty na nejvyšší úroveň s pomocí našeho unikátního výukového plánu uspořádaného do logické posloupnosti konceptů a pojmů, rozvrženého od nultého do posledního ročníku. Studenti BASIS se komplexní koncepty učí ve spirále od jednoduchého seznámení s pojmy a problémy k hlubšímu poznání jejich principů a souvislostí. (více o našem kurikulu)
 

 JAK TO DĚLÁME

Spoléháme se na schopnosti našich učitelů, kteří dokážou předávat nadšení pro probíranou látku
a přesvědčit děti, že poznávání přináší stejné uspokojení jako ty nejlepší hry.

Věříme, že důvěra a respekt mezi učiteli a studenty vedou k plánovanému cíli.

Nepodléháme snadno módním trendům, při uplatňování nejnovějších metod zkoumáme
pečlivě jejich efektivnost a výsledky. Máme úctu k tradičním, časem prověřeným metodám.

Zaměřujeme se na to, aby studenti byli už dnes připraveni na to, co jim přinese zítřek.

čtěte více

Globální příležitosti: Považujeme za nemyslitelné omezování příležitostí dalších generací místem nebo hranicemi státu. S ohledem na globální požadavky a očekávání učíme studenty tak, aby uspěli na světových univerzitách a mohli konkurovat na globálním profesionálním trhu.

Využití dat ke zlepšení výuky: Náš program je od počátku postavený na důsledném využití celosvětových dat týkajících se pedagogiky a akademických inovací. Bereme na sebe zodpovědnost sledovat pedagogické trendy a věříme, že získané poznatky povedou ke zlepšení studijních výsledků studentů.

Dovednost udržet zájem a nadšení: Studenty provázíme od předškolního věku až k maturitě. Naše učební osnovy jsou pečlivě rozloženy tak, aby v každém předmětu a v každém ročníku byli studenti maximálně zapojení do výuky a přitom byli stále nadšení z učení. Každý další ročník je pro studenty novou výzvou.

Zdravá konkurence přináší vítězství: Učíme naše studenty, že zvládnutí učiva a soutěživost jsou nástroje, které jim usnadní budoucí život i kariéru. Zatímco získávají a zdokonalují své vědění, s podporou celého našeho týmu čelí náročným výzvám a oslavují mimořádná vítězství na poli vzdělání.

Orientace vede k zodpovědnosti: V BASIS se studenti setkávají s diverzitou názorů, debaty o nich jsou vědecky podložené a probíhají v přátelskému duchu. Studenti musejí být připraveni zorientovat se v nejistotách 21. století. Seznámení s rozličnými stanovisky je naučí samostatně se rozhodovat v celé řadě otázek.